• วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจนักศึกษา สาขาเกษตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์