• วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจนักศึกษา สาขาเกษตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2565 ณ วิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์