• ภาวิณี ศิลาเกษ posted an update 4 days, 21 hours ago

    ตีพิมพ์บทความเรื่อง “สารประกอบฟีนอลิกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของน้ำหมักสาบเสือและประยุกต์ผลิตเป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ในหมู่บ้านท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสายยาว
    ต.ถลุงเหล็ก จ.บุรีรัมย์” ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต