• ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว posted an update 2 years, 12 months ago

    การเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Developmental and cognitive neuroscience for clinical psychologists: Current research and practices in children ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 จัดโดยสมาคมจิตวิทยาคลินิคไทย