• 12 พฤษภาคม 2563 ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านการบริการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32