• ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว posted an update 3 years, 4 months ago

    12 พฤษภาคม 2563 ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านการบริการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32