• 4 กันยายน 2564 วิทยากรอบรมครูแนะแนวแบบออนไลน์ เรื่อง “รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม