• ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ posted an update 4 years, 2 months ago

    ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
    วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรัญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สำราญ ธุระตา อาจารย์ ดร. สินทรัพย์ ยืนยาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ และอาจารย์ณภัทร เชาว์นวม พร้อมด้วย อาจารย์ทิพวัลย์ เหมรา เลขานุการในที่ประชุม ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรฯ ในประเด็นเรื่องรายวิชาใหม่ที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสาขาวิชาภาษาไทย อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์