• นิธินันท์ มาตา posted an update 2 years, 2 months ago

    โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ที่ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 4 มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 คน
    ได้จัดขึ้นเมื่อในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุดษ์ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์