• เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564