• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 2 months ago

    วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
    ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนภาค กศ. บป. 2/2562
    ให้สัปดาห์นี้เป็นต้นไป (สัปดาห์ที่ 12) จัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ google hangout meet และระบบโปรแกรมอื่นๆ ตามเหมาะสม เช่น LMS, google classroom ฯลฯ

    รวมถึงภาคปกติ 3/2562 ด้วย
    == มรภ.บร. ร่วมใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ==