• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 2 months ago

  วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
  ประชุมอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
  ลงทะเบียนเข้าประชุม http://meeting.bru.ac.th เวลา 9.00 น -12.00 น.
  รับฟังการประชุม https://www.youtube.com/.watch?v=gCsS_31mGZw
  หมายเหตุ เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ
  สถานการณ์ โควิต 19
  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”