• นำนักศึกษาองค์การนักศึกษาภาคปกติลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ป่าเพื่อจัดทำแผนที่และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
    ในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับอบต.หนองใหญ่ อ.สตึกและโรงเรียนบ้านหนองกับ วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ป่าโรงเรียนบ้านหนองกับ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์