• ร่วมเดินทางไปประสานงานสถานที่ออกค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ (อพ.สธ)
    ร่วมกับผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีและอ.ดร.พวงเพชร ราชประโคน ผู้ช่วยเลขานุการ
    วันที่ 10 มกราคม 2567
    ณ โรงเรียนบ้านหนองกับ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ. บุรีรัมย์