• ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566
    ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร