• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 2 years, 1 month ago

    เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 (Online)