• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 9 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
    “เทคนิคการสื่อสารในที่สาธารณะ”
    วันที่ 19 สิงหาคม 2565
    ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์