• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    นำนักศึกษาลงพื้นที่โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเคมี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเสริมทักษะปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำโคกตาสิงห์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564