• 14-15 ธันวาคม 2562
    จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์