• กานต์มณี การินทร์ posted an update 2 years, 9 months ago

    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
    (การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน)
    วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.