• กานต์มณี การินทร์ posted an update 4 years, 7 months ago

    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
    (การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน)
    วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.