• กมลรัตน์ สมใจ posted an update 2 years, 9 months ago

    8 พฤษภาคม 2562
    ร่วมเป็นคณะกรรมการ การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ