• คคนางค์ ช่อชู posted an update 2 years, 8 months ago

    ุ6 กันยายน 2562 ดำเนินโครงการจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกสืบสานพระราชดำริพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง ดำเนินการโดยสำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยพัฒนาที่ดินที่ดิน เขต 3 นครราชสีมา (หน่วยโนนดินแดง) นำโดยนางวาณี โสภา หัวหน้าหน่วยให้การสนับสนุพันธุ์แฝก 100,000 ต้น เพื่อปลูกป้องกันดินชะล้างขอบสระที่ได้รับการขุนลอก ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 120 ไร่ มีชาวบ้าน นักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน