• จุฑามาศ พรหมทอง posted an update 3 years, 8 months ago

    วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
    “วันวานที่พากเพียร​ วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
    ณ หอ ประชุมวิชชาอัตศาสตร์