• เอกพล แสงศรี posted an update 2 years, 4 months ago

    กิจกรรมการประเมิน ประกันคุณภาพสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับการประเมินเป็นที่น่าพอใจ
    จัดขึ้นในวันที่ 16/07/2564 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์