• เอกพล แสงศรี posted an update 10 months, 1 week ago

    วิทยากร โครงการเขียนแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเพื่อผู้ประกอบการ จัดขึ้นที่ โรงแรงสกายวิวว์ รีสอร์ท ฮ.เมือง จบุรีรัมย์ ในระกว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2564