• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ระบบออนไลน์ผ่าน BRU MOOC” ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์