• เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมชี้แจ้ง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์