• เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565