• บัวลอย จันผกา posted an update 3 months, 2 weeks ago

    ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนในโครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในโครงการแก้มลิง กุดน้ำใส-หนองบัว-หนองยาว อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 26 ม.ค.67