• บัวลอย จันผกา posted an update 1 year, 5 months ago

    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพระราชดำริ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (23 ธ.ค.64)