• ชลาลัย วงศ์อารีย์ posted an update 2 years, 3 months ago

    ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาระบบเบ็ดเตล็ดสาขาวิชานาฏศิลป์ บูรณาการรวมกับรายวิชาปฏิบัติรวมวงเพลงระบำ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์