• ชลาลัย วงศ์อารีย์ posted an update 2 years, 3 months ago

    การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
    วันที่ 17-18 มีนาคม 2565
    ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์