เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการดูแลและให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้มีภาวะซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น