กิจกรรมการเรียนรู้ STEAM edu การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ของชั้นปี 3 รายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บรูณาการรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 4 การสกัดกลิ่นหอมกุหลาบด้วยวิธี อองเฟลอราจ Enfleurage และเตรียมผงสีธรรมชาติ natural colors จากลูกหว้าและลำดวนด้วยเทคนิค. ฟรีสดราย นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ลิปสติก กิจกรรม เรียนรู้ พัฒนาสู่อาชีพที่ 2

ความคิดเห็น