จากผลงานการส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  ะหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาสามารถคว้ารางวัล “ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม” มาได้  4  รางวัล

ความคิดเห็น