คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น 2 อาคาร 15 ตลอดจนรองอธิการบดี และคณบดีครุศาสตร์

คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น2อาคาร15 ตลอดจนรองอธิการบดี และคณบดีครุศาสตร์
คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น2อาคาร15 ตลอดจนรองอธิการบดี และคณบดีครุศาสตร์
คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น2อาคาร15 ตลอดจนรองอธิการบดี และคณบดีครุศาสตร์
คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น2อาคาร15 ตลอดจนรองอธิการบดี และคณบดีครุศาสตร์

ความคิดเห็น