วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โครงการ “ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ณ เวทีลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

            โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลง “สดุดีจอมราชา” พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 18 คน พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 6 คน และปิดท้ายด้วยการแสดงโครงการ “ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” จำนวน 7 ชุดการแสดง ประกอบไปด้วย การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทย เพลงโหมโรงมหาราช โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ การแสดงชุด “ปล่อยแก่” โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การแสดงชุด “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยโรงเรียนเทศบาล 2 อีสาณธีรวิทยาคาร การแสดงวงมโหรี พื้นบ้านอีสานใต้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ การบรรเลงดนตรีจากวงออเคสตรา การบรรเลงดนตรีจากวงราชพฤกษ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และการแสดงเทิดพระเกียรติ จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น