3 พฤศจิกายน 2566  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบรรยายเกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการ และการใช้งานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย

ความคิดเห็น