วันอังคารที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คธวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์สถิติ
เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ โดย รศ.ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์ 

ความคิดเห็น