วารสารสหาวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่กรุณาเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความของทางวารสารครับ

ความคิดเห็น