โครงการอบรมเรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีต

สถานที่จัดอบรม บริษัท ธาดาพรีคาสท์ จำกัด

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 11 เมษายน 2566

ความคิดเห็น