วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการใช้โปรแกรม The Geometer’S Sketchpad (GSP) โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น