คาดหวังว่าหลังการพัฒนา เราจะมีศูนย์เรียนรู้ที่ดึงดูดให้ประชาชนและนักศึกได้เข้าชมและทำกิจกรรมต่างๆต่อไป

ความคิดเห็น