เข้าร่วมโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้ที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น