วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ “Coding เรื่องง่ายๆที่ครูปฐมวัยควรรู้” ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น