วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานตามแนวคิดทักษะสมอง EF (Executive Functions) ที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น