ทำเสนอสภาวิชาการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรับปรุง 2566-2570 (OBE) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น