ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)
16-18 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น