ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45
“สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น