คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พศจิกายน 2565

 

ความคิดเห็น