กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ความคิดเห็น